Více informací o divizi

Ochrana osobních údajů

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

Správcem údajů je společnost MB - SVING, s.r.o. se sídlem V mokřinách 283/8, 14700 Praha 4, IČO: 47549891, zapsaná u Městského soudu v Praze , spis. Značka C 21587

 

MB - SVING , s.r.o. je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:

  
• jméno a příjmení
• adresa
• telefonní číslo
• email
• v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen osobní údaje")

 

 
Citlivé osobní údaje

 

Údaje spadající z hlediska GDPR do kategorie citlivé osobní údaje neshromažďujeme.

 

Účel získaných informací

 

• Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 

Příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:

 

Realizace kupní smlouvy (doprava a platba):

 

• PPL CZ s.r.o., CZ25194798
• Česká pošta, s.p., CZ47114983
• IN TIME SPEDICE, spol.s.r.o., CZ25722174

 

 Pro účely spojené s rozesíláním obchodních sdělení:

   
• Facebook Ireland Limited, IE9692928F
• Google Ireland Limited, IE6388047V
• Česká pošta, s.p., CZ47114983
• Seznam.cz, a.s., CZ26168685
• Web4U, s.r.o., CZ26058774
• North Atlantic Corporations, s.r.o., CZ65409736

 

Správa informačních systémů:

  
• E LINKX a.s., CZ25847180

   
Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

 

Doba zpracování

   
• Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

 

• Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

 

 

Likvidace osobních údajů

 

• Po naplnění účelu a doby povinnosti zpracování dané lhůtou ze zákona jsou zpracovávána data mazána (likvidována) automaticky, hromadně a v pravidelných cyklech.

 

Osobní údaje mimo EU

   
• Osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně na území Evropské unie. To samé platí pro všechny zpracovatele, které využíváme.

 

Práva subjektů údajů

 

Práva, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

  
• Právo přístupu ke svým osobním údajům
• Právo na opravu osobních údajů
• Právo na výmaz
• Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
• Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
• Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

 

Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese MB - SVING, s.r.o., V mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4 nebo elektronicky na adrese gdpr@sving.cz

 

Zásady ochrany osobních údajů v aktuálním znění platné od 29. května 2018

Copyright © MB - SVING s.r.o. 2008 - 2015 nahoru ^